Hakkımızda

Ülkemizin son yıllarda artan sosyo-ekonomik gücüne ve refah seviyesine, bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı çatışma ortamı ve istikrarsızlıkları eklenince, Türkiye coğrafi olarak kilit ülke konumuna gelmiştir. Göç hareketlerinden etkilenen ana aktörlerden biri olan ülkemiz, hem Avrupa ülkelerine geçiş konumunda geçmişte olduğu gibi önemli bir yer tutarken, hem de demokratik yapısı, tarihi, kültürel öğeleri ve güçlü ekonomisiyle düzenli ve düzensiz göç hareketleri için direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. 

Özel sektör ve kamu sektörü yatırımlarının yoğunluğu, tarihi ve kültürel değerleri, ekonomi, sağlık ve eğitim altyapısının gelişmişliği, ilimizde bu anlamda nüfus hareketlerinin odaklarından biridir.

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma talebi olanların haklarının teminatı için önemli bir adım olmuştur. Bu kanunla ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. 18.05.2015 tarihi itibariyle de İl Müdürlüğümüz iş ve işlemleri devralmış, nitelikli personeliyle ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, “insan odaklı” bir şekilde hizmet ve faaliyetlerine devam etmektedir.

İl Müdürlüğü, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir.


Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:26.1.2018
Paylaş
WS05